Privacy Statement van schaakvereniging Lewenborg

1. Introductie
De schaakvereniging Lewenborg (hier na te noemen: de vereniging) is de beheerder van de website http://schaaklewenborg.nl/. 
In dit overzicht wordt aangegeven hoe de vereniging persoonsgegevens verzamelt en op welke wijze deze gegevens worden gebruikt. De verantwoordelijke partij voor de verwerking van de gegevens is de vereniging.
De vereniging zet zich in voor de bescherming van de privacy van haar leden en de
bezoekers van haar website. Persoonsgegevens van leden en bezoekers worden uiterst zorgvuldig verwerkt en beveiligd. De vereniging voldoet aan de van toepassing zijnde privacy wetgeving, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

2. Welke gegevens worden verzameld?
Algemene gegevens met betrekking tot bezoeken aan de website van de vereniging
worden verzameld zonder dat de bezoekers worden geïdentificeerd. Het IP-adres van de bezoeker wordt niet door de vereniging bewaard. Er worden geen cookies gebruikt.
Persoonsgegevens worden door de vereniging verzameld voor de hieronder genoemde doeleinden. Deze gegevens staan de vereniging ter beschikking doordat u uw gegevens zelf heeft ingevuld op de betreffende formulieren van de vereniging (beschikbaar via de website), dan wel op andere wijze kenbaar heeft gemaakt. Deze gegevens betreffen veelal uw identiteit en contactgegevens (zoals relatienummer, e-mailadres en NAW-gegevens). Verder verzamelt de vereniging persoonsgegevens met betrekking tot de door de schaakspelers behaalde prestaties, zoals rating, behaalde diploma’s en wedstrijdresultaten.

3. Op welke wijze worden de persoonsgegevens gebruikt?
De vereniging verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
•het uitoefenen van de doelstellingen van de vereniging, inclusief maar niet beperkt tot
  i. het organiseren van schaakwedstrijden;
  ii. het bijhouden van uitslagen en standen;
  iii. het verstrekken van de uitslagen van de interne competitie aan de vereniging voor het maken van ratinglijsten;
•het bijhouden van een ledenadministratie;
•het berekenen, vastleggen en innen van contributies en/of inschrijfgelden;
•het delen van bepaalde gegevens met sportkoepel NOC*NSF teneinde voor
ondersteuning in aanmerking te komen en/of beleid op het gebied van sport
verder te ontwikkelen;
•het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

4. Aan wie worden de persoonsgegevens verstrekt?
Uw persoonsgegevens worden verstrekt dan wel gedeeld met de bij de schaakbond KNSB en de regionale schaakbond NOSBO. 

5. Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?
De vereniging neemt ten allen tijde passende technische en organisatorische maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

6. Verwijzingen naar andere websites
De website van de vereniging kan verwijzingen naar websites van andere schaak verenigingen bevatten. De vereniging is niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens door die andere schaakverenigingen. De vereniging raadt u aan om het privacybeleid van de desbetreffende schaakverenigingen te raadplegen.

7. Wijzigingen van het privacybeleid
Het bestuur van de vereniging behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid statement te wijzigen. Check daarom regelmatig dit statement om op de hoogte te blijven van de meest recente versie.

8. Contact
Voor vragen en/of suggesties met betrekking tot dit privacybeleid statement en/of
met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich richten tot de secretaris van de vereniging.

3 oktober 2018.

Statuten Schaakvereniging Lewenborg

Heden, .. april tweeduizend en vier verschenen voor mij notaris ter standplaats de gemeente Bedum:

 

 1. de heer J.W. van Veen, geboren te Zuidhorn op l augustus 1958, wonende te Lopersum, 9919 AR Lagestraat l, te dezen handelend in zijn hoedanigheid van voorzitter van schaakvereniging Lewenborg.

 2. de heer J.K. Schut, geboren te Groningen op 14 april 1947, wonende te Groningen, 9732 HT Vaargeul 234, te dezen handelend in zijn hoedanigheid van secretaris van schaakvereniging Lewenborg.

 3. de heer J.Bosgra, geboren te Hallum op 6 juli 1970, wonende te Groningen, te dezen handelend in zijn hoedanigheid van penningmeester van schaakvereniging Lewenborg.

 

De comparanten verklaarden:

 • dat genoemde vereniging werd opgericht op l september 1974, welke oprichting niet bij notariële akte geschiedde;

 • dat zij tezamen het voltallig bestuur vormen;

 • dat in de vergadering van 4 maart tweeduizend en drie is besloten dat de vereniging volledige rechtsbevoegdheid zou moeten verkrijgen;

 • dat de notulen van deze verqaderinq aan deze akte worden gehecht;

 • dat ter uitvoering van voormeld besluit de statuten van gemelde vereniging als volgt worden vastgesteld:

Lees meer: Statuten Schaakvereniging Lewenborg

Huishoudelijk reglement

Lidmaatschap

art.1. Een natuurlijke persoon die lid van de vereniging wenst te worden geeft de wens daartoe te kennen aan het bestuur, dat over de toelating beslist.

art.2. Er geldt een introductie periode van vier weken, die vrijblijvend en kosteloos is. In de vierde week dient de persoon te beslissen of hij/zij lid wil worden. De secretaris zal toezicht houden op deze procedure en zorgen voor een verdere administratieve afhandeling. De penningmeester stelt vast welk contributiebedrag verschuldigd (naar rato van de nog niet verstreken maanden van het verenigingsjaar) en geeft hiervan aan de persoon een schriftelijke bevestiging, voorzien van een wijze van betaling. Binnen een periode van vier weken daarna moet aan de contributie verplichting worden voldaan. De penningmeester zal toezicht houden op dit financiële deel van de procedure.

art.3. De leden zijn verplicht hun adres en eventuele adreswijzigingen zo spoedig mogelijk aan het bestuur door te geven. De secretaris draagt zorg voor het doorgeven van wijzigingen in de ledenlijst aan de NOSBO en de KNSB op de door deze bonden voorgeschreven wijze.

 

Lees meer: Huishoudelijk reglement